CAAP v letu 2018

Število članic Združenja CAAP, so.p.

(pravne osebe in fizične osebe)

7 članic pravnih oseb (društev, socialnih podjetij in zadrug, ki povezujejo skupno več sto članov in zaposlujejo več deset zaposlenih)

4 članice fizične osebe

Število zaposlenih v krovni organizaciji Združenje CAAP, so.p. (5 zaposlenih sodelavcev: 1 polni čas, 3 polovični čas, 1 60 % čas) 5 sodelavcev
Število vključenih prostovoljcev 1 prostovoljka
Število drugih dnevnih uporabnikov CAAP prostorov cca. 20 dnevnih uporabnikov
Število izobraževanj, usposabljanj o zadružništvu, družbenem inoviranju, socialnem podjetništvu, coworkingu cca. 50 delavnic oz.

izobraževanj

Urejanje: twitter računa: @CaapMaribor, @TkalkaSi;

informativno-izobraževalne facebook strani: centercaap, zadruznistvo, stanovanjskakooperativa, tkalka.weaver

2 twitter računa urejana

4 facebook strani urejane

Založniško-promocijska dejavnost:

– priprava spletne strani www.ecooltour.eu

– izdaja zloženke Ecooltour

– sodelovanje pri dveh zbornikih (ČKZ in Združimo se)

1 spletna stran

1 zloženka

2 zbornika (sodelovanje)

Število izvedenih srečanj interesnih skupin z namenom povezovanja interesentov za razvoj novih so.p. podjemov, s poudarkom na fasilitiranju skupin v procesu ustanavljanja novih zadrug spremljanje 3 novih zadrug in socialnih podjetij,

20 strukturiranih delovnih interesnih srečanj

Število ur izvedenih individualnih svetovalnih ur in mentorstva 120 ur
Število odprtih svetovalnih ur, ki so namenjene notranjim uporabnikom CAAP-a in Tkalke, ki potrebujejo krajša svetovanja brez predhodno dogovorjenega termina cca. 100 ur

(povprečno 2 ure na teden)

Število individualnih svetovalnih ur s področja zadružništva 40 ur
CAAP je nudil strokovno podporo organizacijam oziroma socialnopodjetniškim podjemom in podjetniškim iniciativam pri: pripravah in spremembah aktov o ustanovitvi, pripravi in spremembah notranjih aktov, pridobivanju statusov so.p. in v javnem interesu, ustanovitvenih postopkih, spremljajočih aktivnostih ustanovitve organizacij in statusnih spremembah, preverjanju poslovnih idej, pridobivanju materialnih in finančnih virov (prijave na razpise, pridobivanje prostorov ipd.), povezovanju, mreženju, promociji 30 spremljanih in strokovno podprtih organizacij, socialnopodjetniških podjemov oziroma podjetniških iniciativ in zadrug
CAAP nudi prostorsko in organizacijsko podporo delovanju »fabrication laboratory« – KreatorLab v kletnih prostorih Tkalke, ki ga upravlja Zavod Citilab Maribor Podpora fablab-u KreatorLab
Obeležitev Mednarodnega dneva zadružništva – vsako leto prvo soboto v mesecu juliju (International Coops Day) Obeležitev mednarodnega dneva zadružništva – 1. sobota v mesecu juliju 2018
Izvedena mednarodna konferenca o socialnih zadrugah (v sodelovanju s CECOP-Cicopa Europe) na temo PHS (25.januar 2018)

Izvedena 2- dnevna mednarodna konferenca o zadružništvu Združimo se! (sodelovanje pri izvedbi) (6.-7. september 2018)

2 mednarodna konferenca
Info-točka: dnevno odprta informacijska točka za področje socialnega podjetništva, zadružništva, družbenega inoviranja in coworking souporabe prostorov od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure (v pisarni CAAP)
CAAP je v Tkalki v letu 2018 koordiniral skupnostne prostore za fab-lab delavnico ter trgovino zadruge Dobrina ter prostore za skladišče na Gorkega 34 upravljanje prostorov za delavnice in trgovino in skladišče
Sodelovanje pri pripravi strokovnih dokumentov:

– analiza socialne zadruge – R2G Right to grow (mednarodno naročilo)

– Aplikativna analiza na področju socialne ekonomije v Republiki Sloveniji (naročnik MGRT) – nadaljevanje iz 2017

– priprava strokovnih besedil, sourednikovanje in priprava vizualnih gradiv za tematsko številko Časopisa za kritiko znanosti – ČKZ na temo »Solidarnostne ekonomije« – nadaljevanje iz 2017

– izvajanje usposabljanja in priprava gradiv za izobraževanje mladih v projektu Združimo se! (naročnik Zavod Pekarna magdalenske mreže) – nadaljevanje iz 2017

– strokovno sodelovanje pri projektu na področju družbenega inoviranja mladih (naročnik Fundacija Prizma) – nadaljevanje iz 2017

– strokovno sodelovanje pri projektu na področju socialne ekonomije (naročnik Fundacija Prizma) – nadaljevanje iz 2017

– analiza področja »osebne in gospodinjske storitve v RS – PHS« (naročnik CECOP-CICOPA Europe, za projekt PHS) – nadaljevanje iz 2017

– analiza in priprava gradiv v okviru projekta Sociolab

8 strokovnih nalog/dokumentov/analiz
CAAP je v letu 2018 pričel z izvajanjem večjega tri in pol letnega projekta regijskega projekta SocioLab na področju socialne ekonomije, ter nadaljeval z izvajanjem dvoletnega mednarodnega čezmejnega SI-HR projekta ECooL-Tour na področju razvoja turizma. 1 regijski projekt

1 mednarodni projekt

Poslovno poročilo_ZdruženjeCAAP_2018

Letno finačno poročilo CAAP 2018

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit