Nova znanja s področja zadružništva

PROGRAM USPOSABLJANJA MENTORJEV NA PODROČJU POSPEŠEVANJA ZADRUŽNIŠTVA

V CAAP-u se specializiramo za podporo zadrugam in tudi društvom s statusom socialnega podjetja, saj so zelo podobna zadrugam). Mentorji tako s pomočjo programa podpore Mentorske sheme za socialna podjetja pridobivamo specialistična znanja z namenom, da le-ta implementiramo v svoje praktično delo z uporabniki (zadružnimi iniciativami, zadrugami, socialnimi podjetji članskega tipa organiziranosti ter nasploh pri svojih aktivnostih raziskovanja, razvoja ter usposabljanja na področju zadružništva.

Znanja in izkušnje bomo pridobivali iz nasladnih področij:

  • poznavanje globalnih trendov
  • zadružnega organiziranja,
  • menedžmenta v zadrugah,
  • upravljanja članstva,
  • so-lastništva in demokratičnega soupravljanja
  • povezovanja zadrug z lokalnim okoljem,
  • medzadružnega povezovanja,
  • primeri kovanja nacionalnega zadružnega gibanja ter vključevanja nacionalnega zadružnega gibanja v globalno zadružno gibanje.
  • prepoznavanje stanja v zadrugah ter veščine pristopanja k zadrugam.

Večina usposabljanj poteka preko spletnih seminarjev (webinarjev) in svetovanj, prav tako pa smo se odpravili tudi na ekskurzijo v Baskijo, v Španiji, na ogled svetovno znanega primera zadružnega organiziranja, Mondragon. V septembru pa pričakujemo še njihov obisk v Mariboru.

Znanje in informacije tako dobivamo iz prve roke od različnih strokovnjakov, in sicer Claudie Sanchez Bajo, raziskovalke na področju zadružništva, Mikela Lezamiza in Anderja Etxeberrije Otadui iz zadružne skupine Mondragon ter drugih.

Usposobljeni mentorji za zadružništvo bodo k cilju programa »razvoj in profesionalizacija socialnih podjetij« doprinesli predvsem z vidika nudenja specialistične strokovne podpore tistim socialnim podjetjem in zadrugam v ključni točki, ki jih definira in je trenutno pri zadrugah v Sloveniji zelo problematična, namreč v točki demokratičnega soupravljanja zadrug in razumevanja posebne oblike zadružne organiziranosti, ki ni samo pro-forma, ampak tudi v vsakodnevnem poslovanju vpliva na uspešnost zadružnega podjetja.

Značilno je, da zadruge, ki ne obvladujejo svoje organiziranosti kot članske organizacije, težko konkurirajo na trgu, saj jih članska organiziranost omejuje, medtem ko pa zadruge, ki se dobro zavedajo in imajo veščine za obvladovanje svoje zadružne organiziranosti, le-to izkoristijo kot svojo prednost, ki jim še posebej v kriznih ekonomskih obdobjih pomaga preživeti, v ugodnih obdobjih pa jim pomaga pri razvoju. Zadruge, ki se ne zavedajo svoje posebnosti kot članske organizacije, kjer ima vsak član en glas pri odločanju o poslovanju zadruge, so izpostavljene velikim tveganjem, saj potujejo z velikim bremenom, katerega koristi pa ne znajo uporabiti za razvoj. Zadruge, ki pa razumejo svojo člansko organiziranost ter vpetost v lokalno okolje, pa prav v svoji zadružni obliki najdejo temeljni vir in moč za razvoj. Zato v podpornem okolju za socialno ekonomijo v Sloveniji potrebujemo poleg ostalih mentorjev tudi usposobljene mentorje na specialističnem področju zadružništva.

V naslednji letih pa načrtujemo pridobiti nova znanja in podpore za izvajanje sistematičnega zagovorništva za izboljšanje pogojev za zadruge in njihove člane.

Operacijo delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS) . Operacija se izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.4 prednostne naložbe »Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve« in 9.4.1 specifičnega cilja »Povečanje obsega dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva«.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit