Digitalno nomadstvo

Digitalno nomadstvo je projekt, ki vprašanja sodobne migracijske politike povezuje s prostim dostopom do medmrežja in digitalne tehnologije, saj je medmrežje decentralizirana globalna realnost in omogoča učinkovito in hitro širjenje idej ter povezovanje. Izhajamo iz emancipatoričnih praks in idej migracij, ki migrante ne dojemajo kot žrtve politik ali določenega sistema, pač pa kot kreativne producente in nosilce specifičnih znanj. V skladu z metodologijo militantnega raziskovanja z delavci migranti in prebežniki ustvarjamo samoorganizacijske prakse le te pa digitaliziramo. Preseči želimo učinke digitalne ločnice po kateri so socialno marginalizirane skupine tiste, ki so izključene tudi iz kulture digitalnega sveta. Razširjeno kulturno polje, ki ga s projektom odpiramo, predstavlja novost v slovenskem prostoru. Kljub naraščajočemu številu internetnih centrov in e-kavarn, vprašanja digitalne dostopnosti v povezavi z geografsko dostopnostjo »trdnjave Evrope«, ostajajo neprepoznavna, s tem pa se ustvarja pomanjkanje orodij in konkretnih praks za reševanje izzivov sodobnih migracijskih politik in digitalne (ne)dostopnosti.

Konkretne rešitve uvajamo s programi Za-nič kišta (Zero Dollar Laptop), Teach-in v samskih domovih, kritičnega mišljenja za dijake, Afriška Vas in interveniranja na konkretnih terenih vsakdanjega življenja delavcev migrantov in prebežnikov.

Odprt pretok vednosti za prost pretok ljudi

Digitalno nomadstvo je proces, ki temelji na filozofiji odprto kodnih sistemov, copy lefta in creative commons. Z militantnim raziskovanjem preizprašujemo sodobne migracijske politike, premoščamo digitalno ločnico in ustvarjamo avtonomne digitalne prakse samoorganiziranja. S posameznimi aktivnostmi v procesu ne ustvarjamo zgolj pogojev za prosti dostop do informacij, temveč podpiramo, promoviramo in ustvarjamo odprto izmenjavo oziroma kroženje idej in znanja.
Ciljna skupina so ljudje, ki so se v Maribor ali Slovenijo preselili prek uradnih evropskih politik migracij, programov, ki so jim obljubljali boljše plačilo, študiju in boljše življenje. Kljub temu, da je Slovenija del tako imenovanega razvitega sveta, se skoraj vedno izkaže, da migranti ostanejo sistemsko izključeni in da nimajo možnosti aktivno in avtonomno ustvarjati lastnih pogoje življenja in družbenega soustvarjanja.
Zato je primarna naloga raziskovalk in raziskovalcev v projektu Digitalnega nomadstva predvsem ta, da z delavci migranti in prebežniki vzpostavimo mehanizme za razvoj avtonomnih digitalnih praks in procese samoorganiziranja, obenem pa problematiziramo sodobne migracijske politike Slovenije in Evropske unije. Nastopamo pod skupnim geslom »Odprt pretok vednosti za prost pretok ljudi«.
Dolgoročna vizija projekta je, da z marginaliziranimi skupinami ustvarimo pogoje za prosti dostop do informacijskih tokov in avtonomno združevanje.
Projekt Digitalno nomadstvo v praksi poteka skozi tri temeljna področja:

IZOBRAŽEVANJA

• Delavnica Za-nič kišta (Zero Dollar Laptop) za delavce migrante, prebežnike in prosilce za azil, ki temelji na odprtokodnih računalniških sistemih in programov, je namenjena e-opismenjevanju sodobnih nomadov ter vzpostavljanju socialnih mrež in strategij preživetja skozi digitalno tehnologijo.
• Teach in izobraževalne delavnice v prostorih Samskega doma Pobrežje o pomembnosti samoorganiziranja delavstva so namenjene predvsem predstavitvam že obstoječih subjektivitet (primerov dobrih praks) iz Slovenije. Obenem z delavci ustvarjamo samoorganizirano telo, ki bi lahko nadzorovalo in odločalo o pogojih bivanja v samskem domu.
• Delavnice kritičnega mišljenja potekajo na mariborskih srednjih šolah in gimnazijah, kjer dijakinje in dijake soočamo s strukturnimi in sistemskimi vidiki migracijskih politik preko izkustvenih delavnic in refleksije sodobnih politik migracij. Namen delavnic je problematizirati koncept tujstva, državljanstva in migracij ter osveščanje dijakov o vsakdanjosti rasizmov.
• Delavnice na temo afriške umetnosti, ki jih izvajamo na mariborski II. gimnaziji, umetnost uporabljajo kot orodje za spodbujanje drugačnih oblik sociabilnosti, za holistično razumevanje narave, socialnih vezi in spodbujanje kulture sobivanja.
• Pripravljamo pa tudi delavnice za javne institucije, ki se pri svojem delu srečujejo z migrantsko populacijo na katerih bomo predstavili praktične primere sistemskih težav s katerimi se migranti srečujejo na njihovi poti do različnih statusov. Cilj delavnic je skupna identifikacija presečišč med terenskimi izkušnjami raziskovalcev projekta Digitalno nomadstvo in izkušnjami referentov, na podlagi katerih bi lahko sestavili predloge za spremembe sistemskih pomanjkljivosti v trenutni zakonodaji in upravnih postopkih.

INTERVENCIJE NA TERENU

Aktivnost zajema zagovorniške dejavnosti, primarno namenjene osebam s statusom begunca, delavcem migrantom in vsem, ki se le stežka prebijajo skozi labirint formalno-upravnih postopkov slovenskega državnega aparata. Spremljamo jih skozi proces pridobivanja vseh potrebnih uradnih listin, pri čemer vztrajamo na njihovi aktivni participaciji, ki jo razumemo kot pot k avtonomnemu delovanju v družbi. V sklopu intervencij na terenu pripravljamo tudi knjižico z osnovnimi praktičnimi napotki po puščavi upravnih postopkov in labirintih vsakdanjega življenja, namenjeni prebežnikom in delavcem migrantom v Mariboru.

RAZISKOVALNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

Poleg izobraževalnih in terensko intervencijskih aktivnosti izvajamo raziskovalno dejavnost za produkcijo praktičnih premislekov in opozoril o sistemskih, strukturnih in vsakdanjih načinih vključevanja in izključevanja migrantske populacije v družbi. Izsledke raziskav predstavljamo strokovni in širši javnosti v obliki posvetov, publikacij in ekspertiz. Februarja 2012 smo izvedli posvet Kje je meja?, na katerem smo predstavili rezultate neformalnega monitoringa pilotnega projekta Eurema, ki ga bomo izvajali vse do konca leta. Oktobra 2012 pa pripravljamo posvet z naslovom Alternativni sindikati: pomembnost samoorganiziranja v času neoliberalnega naskoka na delavske pravice, kjer bomo predstavili izsledke raziskave, ki jo vodimo z delavci migranti.

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit