CAAP 2017

 • Število članic Združenja CAAP, so.p. (pravne osebe in fizične osebe): 8 članic pravnih oseb (društev, socialnih podjetij in zadrug, ki povezujejo skupno več sto članov in zaposlujejo več deset zaposlenih), 4 članice fizične osebe
 • Število zaposlenih: 4 zaposleni za polovični delovni čas, 1 od njih polovično samozaposlena sodelavka, 1 sodelavec zaposlen preko javnih del, 1 občasna strokovna sodelavka), 6 sodelavcev
 • Število vključenih prostovoljcev: 2
 • Število drugih dnevnih uporabnikov CAAP prostorov: cca. 30 dnevnih uporabnikov
 • Vodenje sej upravnega odbora zadruge Tkalka (do predaje vodenja 31.3.2017):
  – izvedene seje seje upravnega odbora (5)
  – izveden dogodek »Spomladansko preštevanje v Tkalki 2017« 1 dogodek
  5 sej upravnega odbora zadrugeTkalke
 • Zagotavljanje prostora za izvedbo dogodkov – dvorana Akvarij v Tkalki (izobraževanja, delavnice, usposabljanja, predstavitve ipd.) na različnih strokovnih področjih, cc. 40 dogodkov s preko 700 udeleženci
 • Število izobraževanj, usposabljanj o zadružništvu, družbenem inoviranju, socialnem podjetništvu, coworkingu: 25 delavnic oz. izobraževanj
 • Vzpostavljena in urejana 2 twitter računa: @CaapMaribor, @TkalkaSi
 • Urejane informativno-izobraževalne facebook strani: 4 (centercaap, zadruznistvo, stanovanjskakooperativa, tkalka.weaver
 • Založniško-promocijska dejavnost:

– sodelovanje pri pripravi spletne strani www.transfertocoops.eu
– izdaja zloženke Prenos podjetij na delavske zadruge
– dopolnjen priročnik “Obvezni in priporočeni notranji pravni akti v zadrugah in socialnih podjetjih” (pdf. priročnik)
– nalepke z logotipom COOP organizacije ICA ob Internacionalnem dnevu zadružništva
-izdelana programska knjižica Tkalka ob spomladanskem preštevanju 1 spletna stran
– 1 zloženka
– 1 informacijsko pdf. gradivo
– 1 programska knjižica
– 1 promocijske nalepke

 • Število izvedenih srečanj interesnih skupin z namenom povezovanja interesentov za razvoj novih so.p. podjemov, s poudarkom na fasilitiranju skupin v procesu ustanavljanja novih zadrug spremljanje:  5 novih zadrug in socialnih podjetij, 20 strukturiranih delovnih interesnih srečanj
 • Število ur izvedenih individualnih svetovalnih ur in mentorstva: 100 ur
 • Število odprtih svetovalnih ur, ki so namenjene notranjim uporabnikom CAAP-a in Tkalke, ki potrebujejo krajša svetovanja brez predhodno dogovorjenega termina cca. 150 ur (povprečno 3 ure na teden)
 • Število individualnih svetovalnih ur s področja zadružništva: 70 ur
 • CAAP je nudil strokovno podporo organizacijam oziroma socialnopodjetniškim podjemom in podjetniškim iniciativam pri: pripravah in spremembah aktov o ustanovitvi, pripravi in spremembah notranjih aktov, pridobivanju statusov so.p. in v javnem interesu, ustanovitvenih postopkih, spremljajočih aktivnostih ustanovitve organizacij in statusnih spremembah, preverjanju poslovnih idej, pridobivanju materialnih in finančnih virov (prijave na razpise, pridobivanje prostorov ipd.), povezovanju, mreženju, promociji 30 spremljanih in strokovno podprtih organizacij, socialnopodjetniških podjemov oziroma podjetniških iniciativ in zadrug
  CAAP nudi prostorsko in organizacijsko podporo delovanju »fabrication laboratory« – KreatorLab v kletnih prostorih Tkalke, ki ga upravlja Zavod Citilab Maribor Podpora fablab-u KreatorLab
 • Obeležitev Mednarodnega dneva zadružništva – vsako leto prvo soboto v mesecu juliju (International Coops Day) Obeležitev mednarodnega dneva zadružništva – 1. sobota v mesecu juliju 2017
 • Izvedena 3- dnevna mednarodna konferenca in usposabljanje: »Prenos podjetij na delavske zadruge in preoblikovanje podjetij v zadruge kot eden izmed načinov zagotavljanja strateških trajnostnih vidikov poslovanja in upravljanja podjetij” – projekt TransfertoCOOPS 1 mednarodna konferenca (21.-23. junij 2017)
 • Info-točka: dnevno odprta informacijska točka za področje socialnega podjetništva, zadružništva, družbenega inoviranja in coworking souporabe prostorov od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure (do meseca maja je bila odprta do 20.00)
 • CAAP je v Tkalki v letu 2017 koordiniral skupnostne prostore za fab-lab delavnico ter trgovino zadruge Dobrina ter prostore za skladišče na Gorkega 34 upravljanje prostorov za delavnice in trgovino in skladišče
 • Sodelovanje pri pripravi strokovnih dokumentov:
  – analiza, kampanja, svetovanje in usposabljanje na področju preoblikovanja podjetij v zadruge (projekt TransfertoCOOPS ter naročilo SPIRIT)
  – Aplikativna analiza na področju sociane ekonomije v Republiki Sloveniji (naročnik MGRT)
  – priprava strokovnih besedil, sourednikovanje in priprava vizualnih gradiv za tematsko številko Časopisa za kritiko znanosti – ČKZ na temo »Solidarsnostne ekonomije«
  – izvajanje usposabljanja in priprava gradiv za izobraževanje mladih v projektu Združimo se! (naročnik Zavod Pekarna magdalenske mreže)
  – strokovno sodelovanje pri projektu na področju družbenega inoviranja mladih (naročnik Fundacija Prizma)
  – strokovno sodelovanje pri projektu na področju socialne ekonomije (naročnik Fundacija Prizma)
  – analiza področja »osebne in gospodinjske storitve v RS – PHS« (naročnik CECOP-CICOPA Europe, za projekt PHS) 7 strokovnih nalog/dokumentov/analiz
 • CAAP je v letu 2017 pričel z izvajanjem večjega dvoletnega mednarodnega čezmejnega SI-HR projekta ECooL-Tour (kot partner projekta, kjer je vodilni partner Društvo Mozaik iz Prekmurja) na področju razvoja turizma. 1 novi mednarodni projekt

Poslovno poročilo_ZdruženjeCAAP_2017

Letno finačno poročilo CAAP 2017

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit