Primer skupnostnega urbanega vrta Eden iz Severne Irske

Primer skupnostnega urbanega vrta Eden iz Severne Irske
(»Eden Allotment Gardens«)

Skupnostni vrt Eden je bil ustanovljen leta 2008. Začel se je na manjši površini s 36 parcelicami ter v nekaj letih narasel na 198 parcelic, ki se raztezajo na skupno petih hektarjih površine. Danes predstavlja skupnostni vrt Eden enega največjih skupnostnih vrtov na Irskem, število njegovih parcelic pa kar 38 % vseh parcelic, ki jih lahko najamejo posamezniki, na območju Severne Irske.

Vrt je razdeljen na štiri cone. Cona D je namenjena izključno ekološko pridelavi. V ostalih conah skupnostnega vrta ekološko vrtnarjenje ni obvezno, vendar je zaželeno. V ta namen so na spletni strani dostopni nasveti za uspešno ekološko vrtnarjenje (»Tips for a successful organic plot at Eden Allotment Gardens«). Vzdrževanje in upravljanje z vrtom je odgovornost mestnega sveta Carrickfergus.

Vrtnarjenje v skupnostnem vrtu Eden prinaša vrtičkarjem številne prednosti. Gojenje lastne zelenjave in sadja z razmeroma nizkimi pridelovalnimi stroški; višja kakovost hrane in življenja; fizična aktivnost na svežem zraku; spoznavanje podobno mislečih ljudi in sklepanjem novih prijateljstev. Bistvo skupnostnega vrtnarjenja se tako skriva v zagotavljanju blaginje in zadovoljstva vsem ljudem, ki želijo s svojim delom in trudom pridelovati lastno hrano in na ta način doprinesti tudi k varovanju okolja.

Slika 1: Prostorska ureditev vrta Eden

Da se lahko izpolnijo želje in potrebe različnih vrtičkarjev, so na voljo parcelice različnih velikosti: največja velikost parcelice je 160 m2; srednja velikost parcelice je 80 m2; najmanjša velikost parcelice pa 40 m2.

Kako postati vrtičkar v skupnostnem vrtu Eden

Najem vrtička v skupnostnem vrtu Eden je omogočen le prebivalcem okraja Carrickfergus.
Vsaka polnoletna oseba, ki bi želela najeti parcelico v vrtu, najprej izpolni internetni prijavni obrazec (priloga 1). Pred odločitvijo za najem parcelice, se priporoča ogled skupnostnega vrta in pogovor z že aktivnimi vrtičkarji na vrtu. Če ni na voljo prazne parcelice, se oseba, ki je oddala prošnjo za najem, uvrsti na čakalno listo. Parcelice se dodeljujejo po sistemu »kdor prvi pride, prvi melje«. Tako je ob sprostitvi parcelice ta najprej ponujena osebi, ki je na vrhu čakalne liste. Pred prevzemom parcelice, bodoči vrtičkar sklene z vodstvom vrta najemno pogodbo, ki natančneje določa pravice in odgovornosti vrtičkarja (priloga 2). Najemna pogodba se sklene za obdobje enega vrtnarskega leta (od 1. aprila do 31. marca).

Višina najemnine

Višina letne najemnine je simbolna in odvisna od velikosti parcelice. Najemnina za eno vrtnarsko leto znaša:

Velikost parcelice:       Višina najemnine
160 m2                              £55.00
80 m2                                £38,50
40 m2                                £38,50

Skupnostni vrt Eden nudi možnost pridobitve koncesije za študente, upokojence (starejše od 60 let), brezposelne in ljudi s posebnimi potrebami. Višina denarne pomoči je odvisna od velikosti parcelice in znaša pri najmanjši in srednji velikosti parcelice £10.00. Za koncesijo lahko posamezniki zaprosijo pred prevzemom parcelice, pri čemer je potrebno oddati tudi dokazila o statusu posameznika.

Člani golf kluba Amphitheatre ali Bentra lahko dobijo popust pri najemu parcelice v višini £10.00 za največjo velikost in £5.00 za srednjo in najmanjšo velikost parcelice. Pri uveljavljanju popusta je potrebno predložiti člansko izkaznico.

Na posamezno parcelico se lahko uveljavlja le en popust. Popusta ni mogoče uveljavljati naknadno.

Dolžnosti in pravice vrtičkarjev v skupnostnem vrtu

Skupnostni vrt predstavlja prijazno mesto za vse svoje člane. Veliko vrtičkarjev postane član vrta, ker si želijo malo miru in tišine v tem kaotičnem svetu. Kljub temu se vedno najde čas in želja za medsebojno druženje in izmenjavo nasvetov. Da se doseže harmonija med vsemi vrtičkarji in ustvarjanje prijetnega, varnega in atraktivnega vrta, so vrtičkarji dolžni:
– upoštevati druge vrtičkarje in njihove obiskovalce;
– prevzeti odgovornost za lastne otroke v območju vrta;
– nadzirati svoje živali, ki se ne smejo prosto gibati po vrtu;
– primerno urediti in skrbeti za parcelico. Parcelica je primerno kultivirana v primeru ko je 75 % njene površine zasajene z enoletnimi sadnimi vrstami, zelenjadnicami ali okrasnimi rastlinami oziroma je 75 % površine parcelice pripravljene na zasaditev. V času rastne sezone, ki traja od marca do oktobra (oz. odvisno od vremena), vodstvo vrta izvaja kontrolo parcelic;
– vrtnariti v skladu z najemno pogodbo in drugimi pravili vrta;
– v primeru izgube ključa glavnih vrat vrta, lahko vrtičkar v turističnem informacijskem centru za ceno £5.00 kupi nadomestni ključ. Pri nakupu mora priložiti osebni dokument in dokazilo o najemu parcelice;
– v primeru, da vrtičkar opazi kakršnokoli poškodbo skupne vrtne opreme (pipe, ograje ipd.) o tem obvesti vodstvo vrta. Da se lahko zagotovi čim hitrejše popravilo, mora navesti tudi vrsto okvare in njeno lokacijo;
– vsakemu zainteresiranemu vrtičkarju ponuja vodstvo možnost nabave kompostne kante in jo lahko vrtičkarji naročijo preko telefona;
– uporaba odprtega ognja je, zaradi številnih negativnih vplivov tako na okolje kot na ostale vrtičkarje, prepovedana;
– vodstvu vrta sporočiti kakršnekoli nevarne in sumljive aktivnosti ali predmete drugih vrtičkarjev ali tretjih oseb. Kljub temu, da je vrt razmeroma varen in zaščiten prostor, obstaja določena stopnja tveganja. Za doseganje varnosti vseh vrtičkarjev, veljajo v vrtu omejitve pri hranjenju in uporabi pesticidov ter drugih podobnih in zdravju škodljivih snovi. Lope vrtičkarjev se lahko zaklepajo. Vrednejšo vrtno opremo se priporoča hraniti doma. Vsaka tatvina ali vandalistično dejanje se prijavi policiji.

Smernice za nove vrtičkarje

Novim vrtičkarjem z manjšim obsegom znanja so na njihovi internetni strani na voljo naslednje osnovne smernice:
– osnovna priprava prsti se izvede v mesecu oktobru ali februarju (odvisno od stanja prsti in možnosti);
– pred ureditvijo parcelice je potreben terminski načrt ureditve in zasaditve parcelice – na ta način se lahko izognemo izčrpanosti in izgubi entuziazma, ko želijo vrtičkarji narediti preveč naenkrat;
– prekopavanje vrta se priporoča v jesenskem času;
– nabava kvalitetnega semenskega in sadilnega materiala ter posvetovanje in menjava semen z bolj izkušenimi vrtnarji, kar lahko bistveno vpliva na zmanjšanje stroškov;
– za doseganje velikih pridelkov je potrebna manjša raziskava: poznavanje setvenih in sadilnih rokov, upoštevanje nasvetov in napotkov drugih vrtnarjev lahko pripomoreta k uspehu; na uradni spletni strani vrta lahko najdemo tudi nasvete za vrtnarjenje;
– pri gojenju listnate zelenjave, kot je solata ali špinača, se priporoča večkratna setev manjših količin semena; na ta način se lahko izognemo pridelavi prevelikih količin pridelka, ki presegajo lastne potrebe;
– za doseganje bujnejše rasti rastlinskih vrst in s tem njihove kakovosti, se po vzniku priporoča redčenje;
– sprotno in pogosto pobiranje pridelkov, omogoča uživanje sveže hrane, polne mineralov in vitaminov;
– čim hitrejše zatiranje bolezni in škodljivcev;
– naravi prijazno vrtnarjenje (npr. uporaba lastnega komposta).

V primeru bolezni ali drugih okoliščin, ki vrtičkarju onemogočajo vzdrževanje parcelice za daljše časovno obdobje, je vrtičkar o tem dolžan obvestiti vodstvo vrta. Le-ta poišče alternativne možnosti vzdrževanja parcelice do trenutka, ko vrtičkar ponovne prevzame parcelico.

Ureditev parcelic

V primeru, da želi vrtičkar na površini svoje parcelice postaviti kakršnokoli konstrukcijo (npr. lopa, tunel, ograja ipd.), mora pred tem zaprositi za pisno soglasje vodstva vrta in pri postavitvi upoštevati določene omejitve. Izjema so podpore za rastline, razen v primeru ko so le te nameščene okrog parcelice. V tem primeru njihova skupna dolžina ne sme presegati 1/3 obsega parcelice.

Ograja okrog parcelice ne sme biti višja od 100 cm in njena dolžina ne sme presegati 1/3 obsega parcelice. Narejena mora biti iz naravnih materialov in se zlivati z okolico. Vrtičkar je dolžan vzdrževati ograjo in pripadajoča vratca. Ograja se ne sme nagibati na sosednje parcelice in pripadajoče potke ali kako drugače ovirati njihovo prehodnost.

Obrazec za odobritev konstrukcij je na voljo na internetni strani (http://www.edenallotments .co.uk/ allotment-application-structure.pdf).

Druge smernice, dostopne na uradni spletni strani vrta

Na uradni spletni strani lahko vrtičkarji dostopajo tudi do:

(1) vodič, namenjen vrtičkarjem v skupnostnem vrtu (»Eden Allotment Gardens Plotholders Guide«; priloga 2);
(2) priročnik o tem, kako privabiti prostoživeče plazilce v vrt. Priročnik, ki ga je izdal dobrodelna organizacija Amphibian and Reptile Conservation, je dolg 24 strani in vzpodbuja vrtičkarje (in širšo javnost), da prevzamejo aktivno vlogo pri ohranjanju kač, žab, krastač, pupkov in kuščarjev.
(3) navodila kako ravnati v primeru poplav v obdobjih večjih padavin;
(4) nasveti za racionalno rabo vode (http://www.edenallotments.co.uk/allotment-water.pdf).

Prekinitev najemne pogodbe

Če želi vrtičkar, pred iztekom najemne pogodbe, prekiniti najem parcelice v skupnostnem vrtu, mora v ta namen izpolniti internetni obrazec za prekinitev najema (obrazec dostopen na: http://www.edenallotments.co.uk/allotment-cancellation.pdf) s čimer potrjuje svoj odstop. V primeru predčasne prekinitve najemne pogodbe se plačana najemnina ne povrne vrtičkarju.

V primeru prekinitve najemne pogodbe zaradi kršitev vrtičkarja, izroči vodstvo vrtičkarju obvestilo o prenehanju pravice do najema. Vrtičkar je dolžan v roku enega mesca izprazniti parcelico (glej priloga 2).

Prireditve in dogodki

V skupnostnem vrtu se organizirajo različne prireditve in dogodki pri katerih lahko sodelujejo vsi vrtičkarji vrta:

(1) Skupinsko sajenje dreves v okviru nacionalnega tedna drevesa (»National Tree Week«).
(2) Tekmovanja v izdelavi strašil v okviru nacionalnega dneva skupnostnega vrtnarjenja (»National Allotment Week«).
(3) Tekmovanja najbolje vzdrževanih in urejenih parcelic. Sponzor tekmovanja je Sunnybank Garden Centre. Tekmovanje se organizira za skupnostne vrtove v celoti, kot tudi za posamezne parcelice vrtičkarjev. Pri tem se ocenjuje: splošen videz vrta oz. parcelice, kreativnost, pestrost gojene zelenjave in kvaliteta pridelka, način zatiranja pleveli in ravnanja z odpadki, kompostiranje, vpliv na okolje … Nagrada za prvo mesto je bon v vrednosti £60.00, za drugo in tretje mesto pa bon v vrednosti £35.00.
(4) Pikniki namenjeni skrbniškim družinam. V vrtu Eden zelenjavo goji 10 skrbniških družin. V okviru prireditve se organizira tudi kuharski tečaj s poudarkom na pripravi sveže zelenjave iz vrta. Namen piknika je dviganje zavesti o pomembnosti skrbniških družin, katerih število je glede na potrebe otrok, premajhno.
(5) Skupinsko, spomladansko čiščenje celotnega skupnostnega vrta.
(6) Različne delavnice, kot je npr. Velik lov na vešče (»Big Moth Hunt«). Delavnico je organizirala dobrodelna organizacija Butterfly Conservation Northern Ireland. Namen delavnice je bilo spoznavanje žuželk iz rodu metuljev, ki živijo na območju vrta Eden. Vsem udeleženci so prejeli tudi ključ za prepoznavanje žuželk. Vse osebe mlajše od 18 let so lahko sodelovale le v spremstvu vsaj ene odrasle osebe.

Prejete nagrade in priznanja

Projekt Garden of Eden je bil nagrajen s strani BTCV (dobrodelna organizacija v katero je vključenih 300 000 prostovoljcev, ki sodelujejo pri različnih okoljskih projektih). V projekt sta bili vključeni še dve organizaciji, Conservation Volunteers in lokalna zdravstvena dobrodelna ustanova MindWise. Namen projekta je bila integracija odvisnikov v aktivnosti skupnostnega vrta. Tako je skupina oskrbovancev zdravstvene ustanove MindWise v skupnostnem vrtu Eden gojila sadje in zelenjavo po načelih ekološke pridelave.

Kontaktni podatki

Eden Allotment Garden
42 Beltoy Road,
Eden,
BT38 9BH.
e-mail: greenspace@carrickfergus.org
Tel.: 028 9335 8039.
Fax: 028 9336 6676
http://www.edenallotments.co.uk/default.aspKoordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit