Povezovanje je lajtmotiv življenja

Povezovanje nepridobitnih organizacij in socialnih podjetij predstavlja osnovo organizacijskemu modelu CAAP-a.

Center alternativne in avtonomne produkcije upravlja Združenje ustvarjalcev alternativne in avtonomne produkcije (Združenje CAAP), to je združenje društev, zavodov, zadrug ter drugih nepridobitnih in/ali socialno-podjetniških organizacij, ki so se združila z namenom povezovanja in razvoja na področju alternativnih produkcijskih praks in socialno-kulturnega delovanja.

Temeljna naloga združenja je zagotavljanje podpornega okolja za razvoj alternativnih načinov zadovoljevanja ekonomskih, socialnih, okoljskih in kulturnih potreb skupnosti. Članice centra ohranjajo svojo vsebinsko avtonomnost, medtem ko jim združenje nudi administrativno, razpisno, pravno, računovodsko in drugo podporo, ter jim zagotavlja skupno rabo prostorov za izvajanje njihove dejavnosti. Članice združenja pa morajo brez izjem delovati kot nepridobitne organizacije oziroma kot socialna podjetja.

Ustanoviteljice/članice Združenja CAAP so:

  • Frekvenca, Socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih;
  • Zadruga DOBRINA, Zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe, z.o.o.
  • Mariborska kolesarska mreža, Društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa
  • Društvo Varuhi semen, Društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin
  • KUD Anarhiv, Kulturno-umetniško društvo Anarhiv
  • Socialno-kulturno združenje Rizom

Temeljni organ Združenja ustvarjalcev alternativne in avtonomne produkcije je občni zbor. Občni zbor sestavljajo predstavniki vseh ustanoviteljic/članic združenja. Vsaka članica ima enega predstavnika oziroma en glas v občnem zboru. V pravnem prometu združenje zastopa zakoniti zastopnik oziroma predsednik združenja, ki ga izberejo člani občnega zbora.

statut zdruzenja CAAP

 Koordinate:

Volkmerjev prehod 4
2000 Maribor
M: 040376202
E: info@caap.si

Spletna agencija Arhit